alegeri-parlamentare_2016_hu

Főpásztori buzdítás a szavazásra

Kedves Testvéreim!

A parlamenti választások küszöbén, a már korábban is ismertetett közleménnyel buzdítom híveimet és minden jóakaratú embert, hogy társadalmat alakító felelősségünk vállalásával, hiánytalanul vegyünk részt a vasárnapi szavazáson.  Amikor szavazatunkat az urnába dobjuk, gondoljunk arra, hogy saját magunkról és társadalmi életünk további kibontakozásáról és fejlődéséről van szó. Érdekeink képviselete, megszerzett jogaink megvédelmezése és közösségeink megmaradása, fejlődése függ attól, hogy ki és hogyan képvisel bennünket. Tőlünk és a mi szavazatainktól függ az is, hogy mennyire tudunk keresztény küldetésünknek eleget tenni a társadalmi élet különféle területein: iskoláinkban a nevelés terén, szociális intézményeinkben a szegények és rászorulók megsegítése terén, kulturális intézményeinkben értékeink ápolása, megmutatása és továbbadása terén. A parlamenti választások adventi, várakozó hangulatban találnak bennünket, de közösségeink gyarapodását nem várhatjuk tétlenül: fogjunk össze, és szavazatainkkal biztosítsunk magunknak egy erős képviseletet a bukaresti parlamentben. Isten áldása kísérjen mindenkit!

 

Nagyvárad, 2016. december 8.

 

                                                                          Böcskei László

                                                                          megyés püspök

 

 

Alább közöljük a romániai katolikus püspökök nyilatkozatát a decemberi parlamenti választások kapcsán.

 

 

A romániai római- és görögkatolikus püspökök arra buzdítunk minden keresztény hívőt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával és felelősséggel gyakorolja azt a folyó év december 11-én sorra kerülő parlamenti választások alkalmával.

Minden katolikus állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy állampolgári jogát gyakorolva vegyen részt a politikai életben. Ezért mindenkit bátorítunk arra, hogy vegyen részt a választásokon, tevékenyen bekapcsolódva az emberi és erkölcsi, a Szentírás és az Egyház tanításával megegyező értékek védelmezésébe és terjesztésébe.

Egy katolikus hívő ember sem lehet közömbös aziránt, hogy országunkban ki gyakorolja majd a törvényhozói hatalmat a következő időszakban. A közelmúltban és a jelenben is olyan törvényeket kezdeményeznek és hoznak, amelyek sokszor veszélyeztetik az élet és a személy méltóságát, az élet szentségét, egy férfi és egy nő házasságára épülő családot, a tulajdonhoz való jogot, a kisebbségek jogait, az ország történelmi és vallási örökségét, stb.

Éppen ezért arra bátorítunk minden keresztény embert, hogy azokra a jelöltekre adja le szavazatát, akik programjukban az élet kultúráját hirdetik, a család méltóságát, a teremtett világ védelmét, akik támogatják a gyengéket és a védteleneket, a születendő gyermekeket, a szegényeket, a társadalom peremére szorult embereket, a fogyatékosokat és az időseket. Elengedhetetlenül fontos azokat támogatni, akik előnyben részesítik a fiatalokat, akiknek politikája a szubszidiaritás, a szolidaritás és a társadalmi egyenlőség elvére épül, akik óvják a közjót és a keresztény értékeket, kiállnak a vallásszabadság és a kisebbségi jogok mellett és elköteleződnek a nép önzetlen szolgálatában. 

Így buzdítva mindenkit, emlékeztetni szeretnénk a katolikus híveket a társadalomban betöltött szerepük fontosságára és kérjük a Jóságos Istent országunk és népeink boldogulásáért.