dsc_0022

Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 106. évfordulóján, az ő tiszteletére imádkozta el a székeskáptalan a nagyváradi Székesegyházban jelenlevő papokkal és hívekkel ünnepélyesen a vesperást kedden, 2017. február 21-én, 17.00 órakor. Az imádság végén Madarász Klára értarcsai hívő átvette az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.

 

A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyés püspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök földi születésnapjának évfordulóján, ennek ezüst változatát olyan egyházhű személynek adják át ünnepélyes keretekben, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

 

Az erre kinevezett öttagú bizottság 2017. február 15-i ülésén az idei kitüntetést Madarász Klára értarcsai hívőnek, a helyi római katolikus templom gondnokának ítélte, aki az ezzel járó oklevelet és kitűzőt is átvehette.

 

Homíliájában Pálos István főesperes-kanonok, várad-szőllősi plébános arra hívta fel a figyelmet: a katolikus anyaszentegyház időről-időre szent embereket állít elénk, nem feltétlenül azért, hogy ünnepeljük őket, inkább jelként, a bennük megvalósuló isteni kegyelem jeleként. Ők ugyanis elfogadták a meghívást, megértették, hogy Isten mire jelölte ki őket, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök pedig méltó utódnak bizonyult e szent életű elődök sorában. Az első főpap maga Krisztus volt, majd a mennybemenetele után az apostolok követték őt, és a többiek, a világegyház nagynevű püspökei. A tisztelendő külön kiemelte Szent Ambrust, akit a prefektusi székből választott a nép püspökké. Nem volt erre felkészülve, csak később sajátította el az ehhez szükséges tudást, törekedett az életszentségre, teljesen átadva magát az Úr akaratának. Megállíthatatlan sora van tehát a szent életű püspököknek – fogalmazott a szónok – és ebbe állt be Bogdánffy Szilárd mint méltó utód, akit Isten a nagyváradi egyházmegye vezetésére hívott meg.

 

Nehéz időkben vállalkozott erre, kemény próbákat kellett kiállnia, azonban azonnal felismerte történelmi szerepét, szent küldetését, azt, hogy mi a hivatása. Mindannyiunk esetében fontos, hogy ez így történjen. Lehet, hogy téves nevelés vagy egyéb okok miatt hosszú időnek kell eltelnie, amíg ez bekövetkezik, de ahogy a birkák közt nevelkedett oroszlán is, amikor a víztükörbe pillantott, felbődült, mert hirtelen rádöbbent arra, hogy ő valójában kicsoda, és attól kezdve minden megváltozott a számára, úgy egyszer a mi életünkben is eljön az az idő, amikor tudatára ébredünk valós mivoltunknak. Bogdánffy Szilárd is tudta, hogy nincs visszalépés számára, és ezért mindent egy lapra tett fel. Minden szava felelősségteljes, valamennyi cselekedete céltudatos volt, mert Isten kiválasztotta őt. „Akiket jelként állít elénk, azokra mint példaképekre tekinthetünk, mert mi is megtehetjük, amit ők, ha őszintén törekszünk erre. Lehetséges, hogy mi is megszentelődjünk, Isten gyermekei legyünk, nemcsak magunk üdvösségére, hanem azokénak is, akik várják a hit jelét. Szilárd püspök helytállt egészen vértanú haláláig. Nem ingott meg, nem szédült meg semmilyen ígérettől, mert tudta, hogy javára lesz azoknak, akikért mindazt amit tett, felvállalta” – nyomatékosította a szónok.

 

Böcskei László megyés püspök a közös ima mellett a találkozás fontosságát emelte ki, mely alkalmat teremtett az egybegyűlteknek arra, hogy együtt örüljenek, adjanak hálát Istennek, és bátorítsák egymást a küldetésük útján. Hangsúlyozta: az egyházat szerető emberek teszik élővé, elevenné az egyházat, akiknek jelent valamit Krisztus közössége, és élő jelként akarnak utat mutatni mások számára is. Hozzátette: öt évvel ezelőtt ilyen megfontolásból tette meg azt a lépést, hogy érdemérmet alapított, azért, hogy azokról se feledkezzünk meg, akik csendben, minden fajta érdek nélkül, sokszor észrevétlenül állnak helyt, és élik meg hitüket.

 

Az értarcsai filiát ellátó Mihály Balázs éradonyi plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki hűséges és önzetlen szolgálatot teljesít a helyi Jézus Szíve kápolna, illetve a hozzá tartozó élő és lelkes kis közösség javára. Példaértékű a kis közösséghez, az egyházhoz és az igaz hithez való ragaszkodása.

 

Akkor is mélyen hitt Istenben, amikor a régi rendszerben, társadalmi szerepe miatt ezt nem mindig tudta kifejezésre juttatni. Önzetlen szeretettel tartja rendben a kápolnát, a liturgikus kellékeket és a ruhákat gondozza. Emellett a helyi Rózsafüzér Társulatnak a vezetője is, valamint a Mária Rádió önkéntese. Hetente egyszer irányítása alatt gyűlnek össze a tagok Rózsafüzér imádkozására, Szentírás olvasásra. Kitűnő gyakorlati érzékkel rendelkezik, jelenleg a kápolna felújítási munkáit vezeti és felügyeli a plébános megbízásából. Mindig, mindenkor és mindenben a jó Istent szolgálja, a közösséget összetartja, mert számára a legfontosabb Isten dicsősége és a közösséghez tartozó testvérek Istenhez való közelebb kerülése, a saját és mások lelki üdvössége.

 

A szertarás végén az idei kitüntetett személyt köszöntötték ketten az elmúlt esztendőkben kitüntetett személyek közül, akik eljöttek együtt kérni Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök közbenjárását.

 

Közreműködött a Székesegyház Kórusa, Kristófi János karnagy vezetésével.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK

 

VIDEÓFELVÉTEL

 

VIDEO