dscn1322

Szent László Iskola diákjai a Premontrei templomban imádkoztak a hősökért

Az 1848-49-es események, majd az azt követő évtizedek nem csak a magyar népre voltak befolyással, hanem a magyar területeken levő egyházakra is; különösen a többségben levő Katolikus Egyházra. Több irat említí a mártír katolikus egyháziakat (püspökök, papok, tanárok stb.) akik bátran harcoltak a magyar érdekekért, valamint az Egyházuk által hirdetett igazi, érdektelen és önzetlen szabadságért.
A magyar területen élő néhány premontrei kanonok is aktívan részt vett a forradalom eszményeinek a hirdetésébe és megvalósításába.
A csornai, valamint a jászó-váradi prelatúrák származó valamennyi rendtársainkról van szó, akik belekapcsólodtak a forradalmi események tengerébe. Némelyek nem tudták kiküszöbőlni tragikus sorsukat, amelyek a forradalom következményei voltak. Sokuk száműzetésben kellett éljék hátralevő éveiket, távol saját rendházaiktól, rendtársaiktól és iskoláiktól ahol tanítottak, neveltek. Richter Alajos jászóvári és egyben nagyváradi prépost, a forradalom utáni években, mentálisan leépűlt, forradalmár rendtársai védelmében és az állami hatalmakkal való küzdelmében.
A Nagyváradhoz tartozó forradalmár premontrei kanonokok:
Panyik Ernő- tanár a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban. A toborzási csapatokban vett részt. Kitüntették a főhadnagyi, majd a századosi címmel. A forradalom után, 1850 szept. 18-án, vízkórban halt meg.
Vidasits Ede- tanár a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban. 1849. jan. 7-én a pesti Ludoviceumban katonalelkész, majd f.é. jan. 23-án, Mészáros Lázár hadügyminiszter kérésére, tábori főpap. Később törvényszék elé idézték. Nem ítélték el, de végleg el kellett hagynia Nagyváradot.
Répássy Félix- tanár a lőcsei premontreiek gimnáziumába. Hadnagyi kinevezést kapott az abaúji védseregben. 1849 aug. 10-én halt meg hazája védelmében, a temesvári ütközetben.
Szomolnoky Benedek- tanár a lőcsei premontreiek gimnáziumába. Tábori lelkész lett, majd bujdosásra kényszerült iskolája kollégiumába. Richter prépost elbocsájtotta engedelmetlensége miatt.
Bossányi Sándor- tanár a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban
Fekete Gábor- tanár a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban
Ez utóbbiakról csak annyi tudható, hogy izgató beszédeik miatt, fizikailag bántalmazták őket. Az akkori nagyváradi püspök, Bémer László báró, elhelyezésüket kérte Richter prépostól.

 

Idén is, 2017 március 15-én, Nm. és Ft. Fejes Rudolf Anzelm prépost Szentmiseáldozatot mutatott be a forradalmár rendtársaink, valamint a mártír hősök lelki üdvéért. Prédikációjában a Prépost felelevenítette az 1848-49’es történelmi eseményeket és felhívta a figyelmet arra, hogy hőseink azért vállalták életük megkockáztatását és vérük kiontását, mert hittek a szabadságban … egy olyan szabadságban amely nem a visszaélést és a haszont szorgalmazza, hanem az igazi vallási, kulturális és társadalmi értékeket.
A Szentmisén, híveink mellett, részt vett a Szent László Római Katolikus Gimnázium IV osztálya, Tankó Zita tanító kíséretében.

 


A Legszentebb Áldozat bemutatása után, csendes megkoszorúzásra került sor Fekete Gábor kanonok sírkőjénél, ahol elhangzott a Miatyánk, majd a kisiskolások elszavalták kórusban a Nemzeti dalt.

 

Fr. Áron
Képek: Tankó Zita