dsc_0095

Médianap Szt. László városában-interjú Böcskei László nagyváradi püspökkel

A nagyváradi egyházmegye június 15-én és 16-án tartotta meg a Posticum kultúrközpontban és zarándokházban 8. alkalommal a médianapot, amely idén első alkalommal két naposra bővült.

A médianapokon jelen volt Böcskei László nagyváradi püspök, akivel ez alkalomból beszélgettünk. A rendezvény céljáról elmondta: 

„Az elmúlt években is igyekeztünk odafigyelni arra, hogy a média adta különböző lehetőségeket kihasználjuk és jelen legyünk a médiában. A média eszközei által próbáljuk közvetíteni az evangéliumot az érdeklődők, a hívek felé. A média lehetőségeit felhasználva kívánunk minél hitelesebb és aktuálisabb képet nyújtani az egyházról, az egyházmegyéről és közösségeinkről. Ez a szolgálat a jó hírről szól, hiszen tapasztaljuk, hogy mennyi negatív hír veszi körül, hálózza be a mai embert.

Erősíteni a kapcsolatot a katolikus és a világi médiában dolgozók között

Továbbá az ilyen találkozók által is próbáljuk erősíteni a kapcsolatot a katolikus és a világi médiában dolgozók között. Ez nyolcadik alkalommal történik idén. Ezeken a találkozókon lelki töltekezést is nyújtunk, ami hasznos a médiában dolgozóknak. Nagyon fontos a tapasztalatok kicserélése és megosztása. A rendezvény mindig egy nagyon fontos része a Szentatya adott évi tömegtájékoztatási világnapra írt üzenetének az áttanulmányozása is. Ez erősíti a médiában dolgozókat és jel is akar lenni részünkről, hogy értékeljük ezt a munkát és lehetőségeink szerint támogatjuk is.”

A négy történelmi erdélyi egyházmegye múltja és kihívásai közösek

Temesvárról, Kolozsvárról, a négy történelmi erdélyi egyházmegyéből gyűltek össze erre a találkozóra a média képviselői. Hogyan erősítheti ez az összefogást a kommunikáció terén?

„Olyan világban élünk, amelyben érezzünk az egyre nagyobb feldarabolódásnak a negatív hatásait, de ugyanakkor tudjuk, hogy ennek a négy történelmi egyházmegyének (Szatmár, Temesvár, Gyulafehérvár, Nagyvárad) közös múltja van. Ahogy más területeken is van összefogás, így a média terén is fontos az, hogy összehangolódjunk. Bár négy különböző egyházmegyéről van szó, közösek a kihívások, a megpróbáltatások. Tehát fontos az, hogy egymásra találjunk és bizonyos kérdésekben és helyzetekben közös álláspontot is alakítsunk ki, hogy így egységesen fellépve meg tudjuk védeni és helyesen tudjuk képviselni ezeknek a részegyházaknak az identitását, amit nem szabad feladnunk, hanem még a médián keresztül is be kell mutatnunk a mai világnak. Nekünk kell elmondani a külvilágnak, hogy kik vagyunk, milyen gyökerekből táplálkozunk és milyen céljaink vannak. Ennek következtében talán jobban megértenek bennünket és jobban el tudják fogadni azok, akik nem ismernek annyira minket, hogy miért ragaszkodunk mi az örökségünkhöz.”

Szent László király öröksége ma

Nagyvárad továbbra is őrzi és továbbadja a szentlászlói hagyományt. Hogyan él az egyházmegyében nagy szent királyunk öröksége?

„A nagyváradi egyházmegyében mindig is élt a Szent László iránti ragaszkodás és az ebből fakadó tisztelet. Még a legnehezebb időkben is! Az emberek, a hívek, nemcsak a katolikusok, megőrizték és ápolták a szent király iránti tiszteletet. Jelenlegi célkitűzésünk az, hogy ezt erősítsük és próbáljuk aktualizálni Szent László üzenetét. 2017-ben Szent László-évet ünnepeltük sok szép eseménnyel. Ez nemcsak egy évre szorítkozik, hanem amikor visszatekintettünk a kezdetekre és az alapokra, a gyökerekre, akkor már ott volt az üzenet, hogy nekünk a mai időkben kell megélnünk azokat az erényeket, amelyeket Szent Lászlónál megcsodálunk. Tehát nem elég tisztelegni, nem elég csak hivatkozni a nagy dicsőséges múltra, hanem akkor járunk el igazán helyesen és hatékonyan, ha próbáljuk ezt a szentlászlói tartást elsajátítani.”

Az összetartást, az egymásra találást kell szolgáljuk és nem a széthúzást

“Szent László építő volt, mert építette a váradi egyházmegyét. Mindig megható az, amikor kimegyünk a várba és arra gondolunk, hogy valahol itt volt a sírja és ide zarándokoltak királyok, császárok, továbbá, hogy a középkorban a váradi vár és Szent László sírja nagyon fontos, vonzó pontja volt Európának. A mai kereszténynek is tehát az a küldetése, hogy építsen és ne romboljon. Az összetartást, az egymásra találást kell szolgáljuk és nem a széthúzást.”

Szent László a maga korában bátran kiállt a keresztény értékek védelmében

“A másik fontos vonás, hogy Szent László a maga korában bátran kiállt a keresztény értékek védelmében. Számos legenda, történet erősíti ezt meg. A mai világ sok alkalmat ad nekünk erre a kiállásra, tehát meg kell ragadni a lehetőséget és bátran neki kell álljunk, hogy megvédjük azt, ami keresztény, katolikus örökségünk. Ezt kell képviselnünk látható módon is. Nem elég az, hogy a templomokban vagyunk jó katolikusok, hanem a világ megköveteli, hogy az emberek között is legyünk azok.”

Nem maradi dolog Istenre hagyatkozni

“A harmadik fontos szempont az Istennel való kapcsolatunk, a megszentelődés. Szent Lászlót lovagként emlegetjük, de tudjuk, hogy ő Istenre hagyatkozott. Ismert az a szép történet, amikor a szolgája a váradi székesegyház előtt várja Szent Lászlót és őrzi lovát. Megsokallja, hogy a király nem jön ki és meglesi. Kinyitja a templomajtót és meglátja, hogy a király elragadtatásban imádkozik az oltár előtt, beszél az ő Istenével. Az ő erejének és mindannak a forrása és alapja, amit ő tett az országáért, népéért, vallásáért, a kereszténységéért, az Istennel való kapcsolatából eredt. A mai embernek is erre kell törekednie és rá kell találnia arra, hogy nem maradi dolog Istenre hagyatkozni és merjünk Istenre hagyatkozni. Merjünk kérni Tőle és rábízni sorsunkat, és ezt vigyük be életünkbe, mert akkor biztos, hogy beszélhetünk jövőről és akkor bizonyosan egészen máshogy alakulnának dolgaink. Ez a három pontban összefoglalt gondolatsor olyan program, amely nemcsak a Szent László-évre vonatkozott, hanem remélem, oda vezet, hogy megújuljon az egész egyházmegye élete.”

A nagyváradi egyházmegye gazdag kulturális hagyománnyal is rendelkezik

„A nagyváradi egyházmegyének nagyon gazdag hagyománya van, nemcsak ami a lelkiséget illeti, hanem a kultúrát, annak ápolását és fejlesztését is. Ebből kiindulva úgy látom a mi feladatunkat, hogy nekünk is keresnünk kell minden lehetőséget, hogy ott legyünk a közösség életében a lelkipásztori tevékenységek által, de a kulturális élet megnyilvánulásainál is, vagy ahol a szociális gondokkal kell megküzdeni. Továbbá az oktatásban is ott kell lennünk, valamint az emberek között és ki kell használjuk azt, amivel rendelkezünk, hogy ezáltal is az embereket közelebb segítsük Istenhez. Ez ugyanis a legfontosabb és végső célunk, hogy megmutassuk a mai embereknek és a mai világnak, hogy másképpen is lehet, nemcsak úgy, ahogyan diktálják nekünk. Vannak maradandó értékek és erről szól az az értékes örökség, amiről beszélünk és idetartozik a nagy elődök életműve is.”

Zarándokként távozni

A beszélgetés további részében Böcskei László nagyváradi püspök szólt még az egyházmegyei gyűjtemény jövőbeli elhelyezéséről és népszerűsítéséről. A magyar kormány támogatásának köszönhetően felújításra kerülő püspöki palotában állítják majd ki a gazdag és értékes gyűjteményt. A kulturális misszióval az a célja az egyházmegyének, hogy az odaérkező turisták zarándokként távozzanak. 

 

HANGFELVÉTEL

 

Forrás: vaticannews.va