A Szűzanyát köszöntötték születésnapján Szentjobbon

Két évvel ezelőtt kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a szentjobbi plébániatemplomot a nagyváradi főpásztor és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét. Válaszként erre a meghívásra vasárnap, 2018. szeptember 9-én, Szentjobbra zarándokoltak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei, ahol a 11.00 órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérték közösségeik, családjaik megújulásáért.

 

A régi idők hagyománya szerint, a környékbeli településekről – egyesek távolabbról is – sokan zarándokoltak gyalog Szentjobbra, mások kerékpárral érkeztek a kegyhelyre. Harácsek Klementina szerint a búcsúhelyre való látogatással együtt jár az áldozathozatal is, éppen ezért családjával és baráti körével a kerékpárt választották utazási eszköznek erre az alkalomra. Józsa Nándor Szilágysomlyóról érkezett egy ifjúsági csoporttal, ők gyalog tették meg két nap alatt az utat. A szilágysági zarándokok a gyalogos zarándoklat szépségét a természetben eltöltött időben látják, amely egyfajta ráhangolódást és lelki felkészülődést biztosít a búcsús szentmiséhez.

 

A zarándokokat az újonnan kinevezett szentjobbi plébános, Májernyik Mihály kanonok, címzetes apát köszöntötte. A szentmise bevezetőjében a főpásztor a zarándoklat fontosságáról beszélt, kihangsúlyozva, hogy Szentjobbra a Szűzanyát köszönteni érkeztünk. Örömét fejezte ki Böcskei László megyés püspök, hogy az egy nappal korábban Máriaradnán, a szentmisét követő keresztúti ájtatosság végén elhangzott meghívására oly sokan válaszoltak, és az ott jelenlevő zarándokok közül sokan ide is eljöttek kérni mennyei édesanyánk pártfogását. Prédikációját egy személyes élménnyel indította az egyházmegye elöljárója. „Amikor az idei Mária-zarándoklatokra készültem, a «megajándékozottság» jutott eszembe: menyire vagyunk Istentől megajándékozottak, aki égi édesanyát adott nekünk – állapította meg a megyés püspök. Az elnéptelenedésről szóló utóbbi idők statisztikáiról való híradások nyomán az kell eszünkbe jusson, hogy ez a jelenség nem teljesen független tőlünk, hiszen felelősek vagyunk érte. Mi emberek nem kiszolgáltatottjai vagyunk ennek a világnak, hanem arra vagyunk hivatva, hogy alakítsuk, vezessük a jó felé.

 

Szűz Máriában évszázadokra szóló visszhangok indultak el, amiről ő mit sem sejthetett akkor, és mégis tudta, hogy Isten általa szeretne valamit megvalósítani. Istennek velünk is tervei vannak, Ő nem tömegekkel dolgozik, hanem egyénekben gondolkodik, mindegyikünkkel külön-külön terve van, akárcsak a Szűzanyával, ennek a világnak az alakulásában.

 

Nem messze ettől a helytől, Szent László monostort alapított a Szent Jobb őrzésére, majd egy kegykép is került ide, a Szűzanya tiszteletére. Két évvel ezelőtt kiemelkedő zarándoklati hellyé emeltem ezt a templomot, két zarándoklati napot határozva meg: májusban és szeptemberben, hogy kérjük a Szűzanyát, őrizzen meg minket az Isten felé való haladásunknak az útján. Véssük ezeket a napokat naptárunkba, hiszen olyan napok ezek, amikor a Szűzanya és szent királyaink ide hívnak és várnak, hogy jelét adjuk annak: nem mondunk le örökségünkről” – hangsúlyozta a megyés püspök.

Majd folytatta: Nekünk itt 1000 éves gyökereink vannak, ezt igazolja egy okmány, amit itt a templomban őrzünk, és amely jelenleg Bukarestben van kiállítva október végéig, hogy olyanokkal is megismertessük örökségünket, akik talán nem ismerik azt.

 

Szent István a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát, hiszen tudta azt, hogy nem csak kemény törvényekre, katonai védelemre van szüksége a népnek, hanem anyai gyöngédségre és megszentelődésre is, hogy a megszentelődés tüze járja át a nemzet minden tagját. Nem földi szövetségeseket keresett, hanem az égből várt támogatást, onnan kért anyai szeretetet hitében gyengélkedő népének. Az alázatosságot emelném ki a szent királyok életpéldájából. Erre van szükségünk magunknak is, hogy meghalljuk a minket megszólító Istent. «Legyen nekem a te igéd szerint», mondta a Szűzanya, ezt tették szent királyaink is. Miért ne lehetnénk mi is alázatosak, mindenben ráhagyatkozva Isten akaratára. Azért is szükség van alázatosságra, hogy életünk iránytűjét a helyes értékekre tudjuk beállítani, és nem csak a megmaradás legyen a célunk, hanem az értékteremtés és az alkotás, a fejlődés is.

 

Mária nevét mondta ki népünk a megpróbáltatás idején. Jelenünk csak akkor lehet jövőbe mutató, ha mindent megteszünk Isten tervének életünkben való megvalósulásáért – figyelmeztetett Böcskei László.

 

Az áldást követően Szentjobb utcáin körmenetet tartottak a zarándokok a Brünn-i Fekete Madonna felújított kegyképével, ezáltal nyilvános formában is kifejezve és tanúságot téve a világ előtt hitükről, a Szűzanya iránti szeretetükről, és a szent királyaink által képviselt és felvállalt keresztény értékek iránti elköteleződésükről.

 

KÉPEK   |  VIDEO