Urunk bemutatásának ünnepe a székesegyházban

Minden évben február 2-án egyházunk Urunk bemutatását, népi nyelvezetben Gyertyaszentelő Boldogasszonyt ünnepeli. Szombaton, 2019. február 2-án Fodor József általános helynök mutatta be az ünnepi szentmisét a székesegyházban, aki elvégezte a gyertyaszentelés szertartását, illetve a szimbolikus körmenetet is megtartotta.

 

Bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet: február 2-tól számítva 40 nappal azelőtt Urunk születésének örömünnepét ültük, most pedig ezen a boldog napon arra emlékezünk, hogy Jézust a szülei, Szűz Mária és Szent József, bemutatták őt a jeruzsálemi templomban. Látszólag az Ószövetség egyik törvénye teljesült ezáltal, voltaképpen viszont a hívő népével találkozott az Úr. A két jámbor öreg, Simeon és Anna, a Szentlélek késztetésére voltak a templomban, világosultak meg, és ismerték fel az Urat, majd tettek róla örvendező lélekkel tanúbizonyságot. A váradi Székesegyházban levők is a Szentléleknek köszönhetően gyűltek egybe, hogy Krisztus elé járuljanak, találkozzanak vele, felismerjék a kenyértörésben addig is, míg nyilvánvaló dícsőségben újra el nem jön.

 

Prédikációjában a székesegyház plébánosa arról beszélt, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a téli reggel szomorú sötétjét a fény töri át. Templomainkban ilyenkor gyertyákat szentelnek, hiszen az egyház keze egész esztendőben áldásra tárul: az év folyamán emellett megszenteli a házakat, húsvétkor az ételeket, Szent Kristóf ünnepén a járműveket, János-napon a borokat. Jelképe a gyertya Krisztusnak, aki a világ világossága, és a gyertya fénye által itt van közöttünk. Azon az áldott betlehemi éjszakán, ahogyan Izajás próféta megjövendölte: “A nép, mely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak világosság támad” (Iz 9,1). A római birodalom romlása ijesztő méreteket öltött, vétkek burjánoztak és bűnök tomboltak, amikor eljött Krisztus, és a világosság lassan kezdte legyőzni a sötétséget. És ahova ezen fény szelíd kévéje hullott, onnan menekült a gyűlölet, az irigység, a gőg, a félelem és a többi rossz. A sötétség erői mindennel megpróbálkoztak, és egy pillanatra a Golgotán úgy is tűnt, hogy nyerni tudnak, de a győzelmük kárászéletűnek bizonyult, ugyanis húsvét hajnalán ismét felragyogott a fény, és tündököl azóta is, több mint kétezer éve.

Krisztus világossága nem hideg fény, hanem olyan, ami melegít, de nem perzsel. Világít, de nem vakít. Ragyog, hitünk misztériumát hirdetve, hogy aki hisz őbenne, ha meghal is élni fog. Álljunk be mi is a gyertyás körmenetbe, mely az életünk útján vonul, és kezeinkkel védjük a pislákoló lángot, hogy ki ne aludjék – tanácsolta a szentmise szónoka.

A kántori szolgálatot az ünnepi alkalmon Oláh Gabriella látta el.

 

Forrás: biharinaplo.ro