Kiosztják a bécsi Szent István ösztöndíjakat

A bécsi Szent István ösztöndíjakat 2019. február 21-én, csütörtökön, a 9.00 órakor kezdődő ünnepség keretében osztják ki a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Arra való tekintettel, hogy a Bécsi Szent István Egylet idén lesz 100 éves, és ezen alkalomból meg is látogatják a tanintézetet az őszi iskolakezdés után az egyesület képviselői, az eddigi szokástól eltérően, ünnepélyes keretek között fogják kiosztani az ösztöndíjat az iskola kápolnájában.

Konrád Katalin igazgató köszöntőjével ünnepélyesen megnyitja az eseményt, majd Zalder Éva-Mária kuratóriumi elnök bemutatja az Egylet tevékenységét és tájékoztat az iskolával való kapcsolatáról (23 éve működő kapcsolat és támogatás).

A tanulók a szülők/gyámok és/vagy osztályfőnökök jelenlétében átveszik az ösztöndíjat és az új ismertetőt, ami a 2007-ben megjelent iskolai almanachban már olvasható volt, de Okolicsányi Szilvia referens asszony frissített fel az idén, ezért külön kérésére bemutatják minden jelen levőnek.

A Szent István Egylet 1918-ban alakult elszegényedett, rászoruló magyarok támogatásának a céljából. 75 évvel később, 1993-ban, a nagyban megváltozott történelmi helyzet miatt új profillal gazdagította tevékenységét: létrehozta a Szent István Ösztöndíj Alapot, amelynek célja a mai magyar határokon túl, a volt Magyarország területén élő, magyar nyelven tanuló diákok támogatása lett. Ami 1993-ban 20 erdélyi diák támogatásával kezdődött, az mára egy komoly programmá fejlődött ki: 4 ország 12 városában több mint 200 diák részesül évente a Szent István Egylet ösztöndíjában. (Szlovákia: Pozsony, Komárom, Kassa; Ukrajna: Munkács, Ungvár, Beregszász, Técső; Románia: Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár; Szerbia: Szabadka).

Az Ösztöndíj Alap az évente megrendezésre kerülő Szent István Bál bevételéből, valamint a közel száz támogató által nyújtott pénzügyi segítségből tevődik össze. Az ösztöndíj összege egy évre egy diák részére 218 euró, amelyet a támogató, döntése szerint évente egy összegben vagy havi banki átutalással (18.17 euró) küld az Egylet számlájára. Szintén a támogató döntése az, hogy a számára kijelölt ösztöndijas diákkal közvetlen kapcsolatba lép-e vagy sem.

Az Egylet ösztöndijkiutalási alapelvei nem változtak az alapitás óta: jól tanuló, anyagilag rászoruló – elsősorban kollégiumi ellátást igénylő – magyar nyelven tanuló középiskolásokat támogat. Az elmúlt évek során kiválasztott iskolákban egy (iskolai) Kuratórium állítja össze az ösztöndíjra jelentkezők pályázatait, melyeket minden év november végéig megküldenek az Egylet részére; ezt a listát az Egyletben három személy rostálja át, majd megküldi a nyertesek névsorát valamint az ösztöndíjak összegét az iskola részére. Az ösztöndíjat nyert diáknak – amennyiben a tanulmányi és magatartásbeli eredményei nem változnak jelentősen – a Szent István Egylet az érettségiig biztosítja az ösztöndíjtámogatást. Örömmel fogad a Szent István Egylet minden új támogatót, hiszen a szükségnek nincs határa.

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum fennállása óta nagyon sokat köszönhet azoknak, akik támogatták, akik bizalmat előlegeztek a még szárnyát bontogató fiatal iskolának.

Legkorábbi támogatóink közé tartoznak azok a szervezetek és egyletek, akik felszerelést, könyvalapot, vagy ösztöndíjakat biztosítottak tanulóink számára. A Bécsi Szent István Egylet egyike legkorábbi támogatóinknak.

Szép emlékű, néhai Tempfli József megyéspüspök Fodor József általános helynök közbenjárására, az egylet már a megalakulás második évében felajánlotta, hogy támogatni fogja azokat a jó képességű, igyekvő, sokgyermekes családból származó, tanulókat, akik továbbviszik majd a keresztény szellemet, s akik méltók tudnak maradni a klasszikus értéknormákhoz. Böcskei László megyéspüspök is nagyra értékeli az egylet munkáját és támogatását, amely külön támogatja a vidéki tanulókat, hiszen nekik sokkal nehezebb teljesíteni. Távol az otthonuktól, kollégiumban laknak vagy nagy távolságról ingáznak, gyakran korán kelnek és későn érnek haza, ahol talán segíteniük kell szüleiknek a ház körüli munkában.

Az ösztöndíjprogram iskolai támogatói között tudjuk Fodor Ferenc nyugalmazott igazgatót, illetve 1996 óta Zalder Éva Mária iskolaigazgatót, akik szorgalmazták ezt az óriási lehetőséget, felmérték ennek fontosságát, hiszen tanulóink közül sokan rendkívül szerény anyagi lehetőségekkel rendelkeztek. Mivel a tanulók helyzete továbbra is támogatást igényel, ezt a jól működő partneri viszonyt igyekeztünk fenntartani és ápolni tanártársainkkal és az egyház képviselőivel az évek során.

Támogatóink közül kiemelnénk Ferenczy Klára egykori ösztöndíj felelős asszonyt és Stipsicz Péter mérnököt, akikkel kiváló kapcsolatunk alakult ki. A kuratórium tagjai sokszor meglátogattak, találkoztak a támogatott tanulókkal és iskolánk pedagógusaival. A Bécsi Napló hasábjain gyakran közölték az Erdélyben tapasztalt élményeiket. „Vasárnap 13 órakor érkezünk a dóm melletti Kanonok sorra. Itt kellene találkoznunk Tempfli József püspökkel, akinek nehéz napja van. Elsőáldozások és bérmálások nem csak Váradon, de környező falvakban is. A bazilika előtti téren, Szent László szobra alatt rengeteg ember, csupa magyar szó, ünnepélyes hangulat a verőfényben. Az iskolában már várnak ránk, az igazgatónő és ösztöndíjfelelős tanár kollégái, valamint nyolc tanuló a tanári szobában… ”, így kezdődik Ferenczy Klára asszony beszámolója a Látogatás Erdélyi iskolákban 1998 c. cikkben. Ekkor találkoztunk Stipsicz Péter úrral és édesanyjával, Bethlen Katicával is, valamint Szendey Bélával, aki amerikai tanulmányairól mesél a tanulóknak, felvetve annak lehetőségét, hogy egyszer talán számukra is megadatik a külföldi továbbtanulás lehetősége.

Addig is azonban valóságosabbnak bizonyul az ittmaradás, a megmaradás lehetősége. Ennek kapcsán pedig eszembe jut Jékely Zoltán pár sora, Az én országom c. verséből „Az ismeri az én országomat,/ aki állt már a szivárvány alatt,/ mely sorsos égen tündököl naponta/ és emberöltők véres könnye fonta./ Ehhez kapcsolható Wass Albert, A véren vett ország c. költeménye is: „Egy ország van a lelkünk mélyén,/ más országokkal nem határos./ Úgy épült fel a szívünk vérén/sok könny-falu, sok bánat-város.„ Az igazi ország bennünk él, ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával. Gyakran éreztük ezt, amikor külföldi atyánkfiaival hozott össze a sors. Ezt értékeljük, és azon munkálkodunk, hogy átadhassuk azt a kultúrát, azt a szellemiséget és felelősségérzetet, amelyet mindannyian közösen élünk meg és érzünk. Átadhassuk azt a fiatal nemzedéknek, aki vállalja majd ennek továbbadását, és amelyik – reméljük – hozzá is tesz majd valamit, önmaga és mindnyájunk boldogulására.

Jelenleg hatékonyan folyik tovább a gyűjtési munka Bécsben, melynek eredményeképpen évente kétszer Karácsony és Húsvét előtt, vagy egyszer – év elején- egy igazán figyelemreméltó összeget oszthatunk ki 20-25 tanulónak, Okolicsányi Szilvia ösztöndíj referens asszony közbenjárására.

A gyűjtések egyik fő forrását a Szent István bálok jelentik, azok a ritka alkalmak, amikor a bécsi közönség jótékonysági bálján – mint már említettem – nem csak a gimnáziumunk, de sok más szórványban vagy határon túl élő magyar iskolás számára történik a gyűjtés.

Az eltelt évek során, az önzetlen támogatók sok olyan tanulónak segítettek megmaradni az iskola padjaiban, akiknek egyébként nem lett volna lehetőségük a továbbtanulásra. Köszönet mindenkinek, aki azon fáradozik, hogy Szent István szelleme ne szűnjön meg munkálkodni, magyar közösségünkben.

Köszönet azoknak az embereknek, akik látatlanban is megbíznak napjaink fiataljaiban, iskolánk szellemében. Ami minket, pedagógusokat és tanulókat illet, igyekszünk méltók maradni támogatóinkhoz. Tudatosítani akarjuk ez úton is a szülőkkel és hozzátartozóikkal, hogy nem csekélység megfelelni az egylet követelményeinek. Reméljük, hogy a támogatásban részesülő tanulók továbbadják ennek a kapcsolatnak a tanulságait, gyermekeikben is tudatosítják majd a közösségi szellem, a másokért érzett felelősség fontosságát. Iskolánk felmérte feladatainak fontosságát, megértette támogatóinak valódi szándékait, felállítja és tudatosítja másokban is saját értékrendjét. Egy ígéretes jövő reményében kívánunk minden támogatónknak és támogatottnak jó egészséget, magán – és közéleti sikereket, Isten áldását tevékenységeikre.

 

Zalder Éva Mária