Szent Norbertet ünnepelték Nagyáradon

Szent Norbert püspök egyházi emléknapját ülték 2019. június 6-án, ami az általa alapított premontrei rend számára főünnep. Fejes Rudolf Anzelm apát felolvasta Jos Wouters generális apát körlevelét.

A váradi premontrei préposti széktemplomban tartott csütörtök esti szentmise bevezetőjében Fejes Anzelm apát arra hívta fel a figyelmet: a történetírók feljegyezték, hogy ha Szent Norbert nem lép fel, lesz magdeburgi érsek és birodalmi kancellár, illetve főpapi tevékenysége és tanításai hiányában hamarabb bekövetkezett volna a reformáció, valószínűleg már 1200–1300 tájékán. Egy új viszonyulást és látképet adott az egyháznak, a premontreiek pedig büszkék arra, hogy ő volt az első rendalapító, aki a híveit is bevonta az eszméi alakításába, és ő alapított először harmadrendet, mely módszert aztán a koldulórendek, illetve a ferencesek fejlesztettek tovább. A lelkiségét a vegyes élet jellemzi, vagyis a kontempláció és a lelkipásztori munka keveredése. Várad büszke arra, hogy a várad-hegyfoki prépostság alapítási éve 1130, hiszen ez azt jelenti, hogy az 1134-ben elhunyt Szent Norbert tudott erről, azaz rólunk.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Ezután azt a szokásjogot követve, hogy ilyenkor nem a helyi apát prédikál, Jos Wouters generális apát körlevelét olvasta fel Fejes Anzelm. Előbbi az üzenetében úgy fogalmazott: Szent Norbertben azt a személyt tisztelik, aki visszaállította a kanonoki létforma eredeti tisztaságát, életét olvasva pedig felfedezhetjük, miképpen törekedett az evangélium megélésére. Ezután Norbert életének egy olyan epizódját emelte ki, mely nagy hatást gyakorolt rá, nevezetesen a fritzlari zsinatot. Ezen Norbert egyértelműen elhárította az őt ért támadásokat, sohasem vette ezeket túlságosan komolyan, és vádlóit végleg elbátorította azzal, hogy Gelasius pápától, akivel St. Gilles-ben találkozott, engedélyt kért arra, hogy bárhol prédikálhasson, és az egyházfő ezt írásban biztosította a számára.

Norbert soha sem ingott meg szerzetesi hivatásában, ezt bizonyítja válasza az őt ért szemrehányásokra az említett zsinaton, amikor Jakab leveléből idézett: „ha a szerzetesi élettel kapcsolatosan kérdeznek, azt mondom, hogy Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől (Jak 1,27).

Az életrajzából egyértelműen kitűnik az is, hogy Szent Norbert elgondolása alapján a társadalom iránti elköteleződés a hiteles szerzetesi életforma egyik lényeges eleme. Azzal, hogy bárány- és kecskebőrt öltött magára, nemcsak önsanyargatását akarta kifejezni, hanem azt is, hogy azok oldalán áll, akik csak olcsó ruházatot engedhetnek meg maguknak. Emellett Norbert a béke és a megbékülés embere is volt, mely attitűdnek szintén inspirálnia kell a szívünket és gondolatainkat az előttünk álló nagy döntések meghozatalakor.

Az ünnepség Szent Norbert ereklyéjének tiszteletével ért véget. A zenei szolgálatot Józsa Domokos kántor végezte.

 

Forrás: Bihari Napló