A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje a nagyváradi egyházmegyében

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben a NEK irodával egyeztetve egyházmegyénkben is három plébánián fogadhatjuk a missziós keresztet.

A missziós kereszt első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én, 15.00 órakor. Sövér István zilahi esperes plébános megnyitotta Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot, annak a missziós keresztnek a jelenlétében, melyen magyar szentjeink ereklyéi vannak elhelyezve. Buzdításában az esperes kihangsúlyozta, hogy a hiteles kereszténység a legnagyobb misszió, vagyis a kimondott szónak legyen aranyfedezete, a kimondott szót meg is kell élni. Keresztúti ájtatosság következett, amelyen az esperesi kerület minden papja jelen volt és imádkozott.

Vass Csaba lazarista szerzetes előadást tartott az Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztről. Felhívta a jelenlevők figyelmét a kereszt jelenlétének fontosságára. „Milyen jó, hogy eljött hozzánk!” – állapította meg az előadó, „hiszen a missziós kereszt bekapcsol bennünket egy vérkeringésbe, beláttatja velünk, hogy a kereszt jel kíván lenni számunkra, a győzelemnek a jele, amely felemel bennünket. A kereszt jel, ami emlékeztet Krisztus áldozatára.”

Az előadást követően, a szentmise előtt, rózsafüzért imádkoztak. A szentmise főcelebránsa, Fodor József általános helynök, a bevezetőben elmondta, hogy egészen felemelő eseménynek vagyunk tanúi, hiszen ilyen még nem volt. „A missziós kereszt egybegyűjt bennünket, teszi ezt Isten szeretetének nagysága által. Mindnyájan akik jelen vagyunk átéltük, hogy Jézus szeret. Ő mindig rendkívüli átéléssel mondja nekünk: szeretlek. Érted vagyok itt. Bízzál Bennem, ne félj, veled vagyok.” – hangzottak a főcelebráns szavai.

Prédikációjában kifejezte, hogy Jézus a szeretet himnuszát mondta el az utolsó vacsorán, ahol Önmagát adta értünk. Minden szentmisében az oltár szeretettel van megterítve. Ha ezt megértjük, akkor életünk nehézségei, testünk betegségei eltűnnek és lángolni fog a szívünk, mert felismerjük azt, hogy Jézus szeret, és mindig azon is van, hogy szeressen. Az oltár ebben a felismerésben lesz életünk középpontjává. Ő az, aki erőt ad és nem hagy el soha, hanem áldást ad. Befejezésként így buzdította a jelenlevőket: „Hozzon a kereszt nekünk békét és áldást! Mi annyit tegyünk, hogy kimondjuk: keresztem szeretlek!”

A szentmise után kereszthódolat következett. Szerda reggel pedig a helybéli hívek a rózsafüzér imádkozásra gyűltek össze, ezt követően pedig, a missziós keresztet a következő állomáshelyére, Tasnádra szállították.

Szabó Arnold

A missziós kereszt Tasnádon

A helyi program 2019. szeptember 2-án a kereszt fogadásával kezdődött, amely során Kruzslitz Imre plébános köszöntötte a helyi résztvevőket és a zarándokokat, majd Sövér István zilahi esperes-plébános mondott beszédet a keresztről, készítőjéről és jelentőségéről.

Röviden bemutatta az Eucharisztikus kongresszusok történetét. Beszédében kiemelte a kereszt jelenlétének történelmi jelentőségét, ami az esemény egyediségében és a kereszt jelenlétének különleges missziós értelmében áll.

Az ezt követő szentmisén a helyi hívek és a környező települések zarándokai vettek részt, majd a tasnádi plébánia lelkiségi csoportjai szentségimádás keretében imádkoztak a kereszt jelenlétében közösségükért, az egyházmegyéért, a világegyházért és a missziókért  egészen 15.00 óráig, amikor az újra útra kelt, ezúttal a nagyváradi székesegyház irányába.

Gózner Artúr

A missziós kereszt az egyházmegye főtemplomában

A nagyváradi székesegyházba 2019. október 2-án, 17.00 órakor érkezett a Missziós Kereszt. Csütörtök estig itt járulhatnak elé a hívek, az imádságba, elmélkedésekbe, szentmisékbe bekapcsolódva.

18.00 órakor Fodor József általános helynök mutatott be szentmisét, amelynek szónoka Vass Csaba lazarista szerzetes, az egyházmegye NEK megbízottja volt.

Prédikációjában Isten bőkezűségéről beszélt a szónok, aki nem tud mérsékelten megajándékozni, bármit tesz az emberért, azt telyességgel teszi. Sok fogalom vesz körül minket ezekben a kegyelmi napokban – mondta a szónok – , mint például eucharisztia, misszió, kereszt és sok más, azonban nem szabad elfelednünk azt, hogy a központban mindig maga a feltámadt Krisztus áll. Három szó-párt emelt ki Csaba atya: öröm-ünnep, kereszt-szeretet és szeretet és küldetés-tudatosság. Ha megtapasztaltuk, felismertük és megértettük Istennek irántunk való túlcsorduló szeretetét, és az örömet, amire hív minket, hiszen szomorú igazi keresztény nem is létezhet, akkor ez a felismerés küldetést állít elénk, mégpedig arra, hogy szívünket változtassuk meg, utána pedig felebarátainak szívének megváltoztatásán munkálkodjunk.

A szentmisét követően a családosok egyházmegyei csoportja tartott szentségimádást a székesegyházban, a missziós kereszt jelenlétében.

Csütörtökön, 2019. október 3-án a nap a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak részvételével bemutatott szentmisével indult, amelyet Szabó Ervin spirituális, Pék Sándor esperes-plébános, valamint Vass Csaba lazarista szerzetes celebráltak. A szentmise után az iskola hitoktatói rendkívüli katekézist tartottak az iskola teológiai osztályaiban tanuló diákjai számára a missziós kereszt “árnyékában”, a székesegyházban.

10.00 órától Bărbuț Péter, a Nagyvárad-Szent József templom plébánosa vezette a Rózsafűzér Társulatok imádságát, majd a déli harangszóra a Püspökség munkatársai és a nagyváradi egyházi alkalmazottak jöttek el a székesegyházba elimádkozni az Úrangyalát, majd Böcskei László megyés püspök vezetésével elmélkedni és imádkozni a missziós kereszt és a benne foglalt ereklyék jelenlétében. A délelőtti imaprogramot az Erdélyi Mária Rádió élőben közvetítette.

Csütörtök délután a szlovák és a román ajkú hívek imádkoztak a missziós kereszt jelenlétében. 17.00 órakor tanúságtételek hangzottak el a misszióról: egy értelmiségi, egy hitét megélő színésznő, egy tanügyben dolgozó pedagógus, valamint egy Németországból Nagyváradra gyalog zarándokoló egyházi alkalmazott osztotta meg a jelenlevőkkel a misszióval kapcsolatos tapasztalatait.

A 18.00 órakor, boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére bemutatott szentmisén, Böcskei László püspökkel és számos egyházmegyés pappal koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök is. Jelen voltak a Nagyváradon tanuló görög katolikus papjelöltek. A szentmise elején az egyházmegye elöljárója hivatalosan megnyitotta a Rendkívüli Missziós Hónapot.

A szentmisét szentségimádás követte, majd szentségi áldásban részesültek a jelenlevő hívek. 22.00 órakor a missziós kereszt tovább folytatta erdélyi útját, következő állomáshelye a csíksomlyói kegytemplom lesz.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a három nap, amíg a missziós kereszt egyházmegyénk ugyanannyi plébániáján megfordult, kegyelmi időnek számít, hiszen számos hívő járult imádságos lelkülettel a kereszt elé, sokan vitték imáikat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképéhez, amely – Böcskei László megyés püspök egyik kijelentése szerint – összeköt minket itt a régióban, az ugyanahoz az egyházhoz, tehát Krisztushoz való tartozásunknak, és az ebből fakadó küldetésünknek, missziónknak a tudatát erősíti meg.

VIDEÓ

KÉPEK KÁRÁSZTELEKRŐL

KÉPEK TASNÁDRÓL

KÉPEK A NAGYVÁRADI SZÉKESEGYHÁZBÓL