Idén egyszerűbben zajlott a húsvéti vigília szertartása a székesegyházban

Vidékünkön elterjedt a szentsír állítása és ennek nagyszombati őrzése, valamint a feltámadási szertartás és az ezt követő hagyományos körmenet. Ebben az évben a rendkívüli körülmények miatt mindezek elmaradtak, akárcsak a tűzszentelés.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció külön dekrétumban határozta meg az idei nagyheti és húsvéti liturgikus ünneplések lehetőségeit. Ezek figyelembe vételével tartották meg a húsvéti vigília szertartását a nagyváradi székesegyházban szombaton, 2020. április 11-én, a koronavírus-járvány miatt egyszerűbb formában, a hívek jelenléte nélkül, akik azonban az egyházmegye közösségi oldalain élő közvetítésben kapcsolódhattak be a szent cselekménybe. A húsvéti gyertya megáldása és az Exultet eléneklése után az igeliturgiában ószövetségi olvasmányok által idézték fel Isten jóságát, mellyel teremtett, kivezette népét az egyiptomi fogságból, és megígérte az újjáteremtést. Majd az újszövetségi szentleckét és a húsvéti evangéliumot hallgatták meg a virrasztásba a Mária Rádió és a Facebook segítségével lélekben bekapcsolódott hívek, elmélyítve magukban Isten csodálatos tetteit.

Prédikációjában Vakon Zsolt püspöki titkár azt emelte ki, hogy ez a liturgia az ünneplés csúcsa, annyira gazdag a szertartás. A Jóisten szól hozzánk minden szentírási részben, melyek arról beszélnek, hogy ő az, aki minket a tenyerén hordoz, vigyáz ránk és gondoskodik rólunk, a teremtményeiről. Azért vonja meg magát tőlünk, hogy így még jobban vonzzon magához. Arról szól a teljes szentírás, hogy mit tesz Isten értünk, és ezt kell a szívünkbe vésnünk. Ugyanakkor Isten találkozni akar is velünk, keresi az ember társaságát, még a követ is megmozgatja ennek érdekében, valamennyiünket az ő tanújává akar tenni. A feltámadt Krisztus meg akarja mutatni sebeit, azt, hogy „aki meghalt érted, íme feltámadt”, ezért életünk sötétségét beragyogja a feltámadás fénye. Gyakoroljuk a feltámadásról való tanúságtételt otthonaikban, tegyük ki az égő gyertyát ablakainkba, s így köszöntsük egymást- tanácsolta a szónok.

A homília után következett a vízszentelés szertartása és a keresztségi fogadásukat megújítása. A szentmise ezután az eucharisztia liturgiájával folytatódott.

A vigília szertartás végéhez érkezve Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy bizonyos mozzanatok kimaradtak az éjjeli virrasztásból, mivel a jelenlegi körülmények ezt így követelték. Azonban érezzük, hogy az előttünk levő fény új, és együtt vagyunk, hiszen bár nem látjuk egymást, Isten szeretete összetart minket. A halál felett győzedelmeskedő élő Krisztus eljön ma és holnap is a mi otthonainkba, ahol egy kis szentélyt készítettünk számára, ahol szívünk nyitottságával várjuk és befogadjuk őt. Eljön, hogy megerősítsen és megvigasztaljon, széppé tegye az ünnepünket. Azt kívánta a főpásztor: amikor majd túl leszünk a megpróbáltatáson, még nagyobb szeretettel, örömmel és lelkesedéssel keressük és kövessük Istent, hiszen ő él, legyőzte a halált azért, hogy mi is az igaz életre törekedjünk és ezt ragadjuk meg már földi vándorlásunk idején.

Forrás: erdon.ro

KÉPEK  |  VIDEO