A házasélet dísze – Szent József nagykilenced Nagyváradon

Ferenc pápa 2020. december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdette meg Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottam nagy tisztelője Szent Józsefnek.

A Nagyváradi Egyházmegyében nagykilenceddel ünnepelik meg az évet, amelyet az egyházmegye Szent József tiszteletére szentelt legnagyobb plébániatemplom közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezett, az Erdélyi Mária Rádió, és annak műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. Folyó évben a januártól szeptemberig terjedő időszakban, minden hónap harmadik szerdáján emlékeznek meg különleges módon Szent Józsefről szentmise bemutatásával, a rózsafűzér elimádkozásával, egy tanúságtétellel valamint szentségimádással. A második imaalkalom témája Szent József, a házasélet dísze volt, és hamvazószerdán, 2021. február 17-én tartották meg. A nagyváradi Szent József plébániatemplomban Pék Sándor esperes-plébános mutatott be szentmisét, mondott szentbeszédet és megtartotta a hamvazkodás szertartását.

Prédikációjában a szentmise főcelebránsa a felolvasott szentírási részekben szereplő erényeket emelte ki Szent József életében. Joel próféta könyvéből hangzott el a szentírási rész: „keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket.” (Joel 2,13) Istenben nincsen semmiféle rossz, csak jóság, lelki sebeinket gyógyítgatja, amelyeket bűneinkkel mi magunk okoztunk. Isten nem olyan, mint mi emberek, akik odavágunk, ahol a másiknak sebe van, hanem Ő gyógyítja a sebeket. Türelemmel gyógyít Isten – ez nagyon fontos. Nagyböjt lényege nem az, hogy fellángolva elhatározzak valamit, és ne valósítsam meg, hanem hogy kitartóan végig vigyem, még akkor is, ha nem sikerül tökéletesen. Nem adom fel! – ehhez hozható kapcsolatba a Szent József kilenced mai témája: a házasélet dísze. A türelem a házaséletnek egy abszolút dísze. Ezt szemlélhetjük Szent Józsefben, akiben nem láthatunk semmifele kapkodást. Amikor arra gondol, hogy titokban elbocsátja jegyesét, nem cselekszik azonnal, alszik rá egyet. Az emberi életnek gyönyörű dísze a türelem. – állapította meg a szónok, majd kijelentését egy példával támasztotta alá. Egy pásztor egy gyönyörű kutyakölyköt talált, derék, hűséges volt, mindenhova követte gazdáját. Figyelmeztették az emberek, hogy bizonyára farkaskölyök lehet. Egy nap bégetést, nagy lármát hallott az udvaron, kiszaladt és látta, hogy mindenütt vérnyomok vannak, kutyája pedig az ajtó előtt áll. Kihozta puskáját és lelőtte a kutyát. Aztán amikor jobban körülnézett látta, hogy két farkas volt széttépve az udvaron. Bárcsak türelmesebb lett volna… Türelem, kitartás, hűség. A hűség egyik legfontosabb velejárója a türelem, nem a tökéletesség.

Pál apostol megtanulja a hitet és meggyőződésből üldözi a keresztényeket. A damaszkuszi úton hangot hall, ennyi az ő Jézusélménye, nem 3 együtt töltött év, mint a többi apostolnak. Ki vagy te? – kérdezi. A názáreti Jézus, akit te üldözöl – hangzik a válasz, és megtér. „Most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja” (2 Kor 6, 2) helyezi elénk az egyház a mai szentírási részt, Szent Pál apostol szavait. Vannak megszentelt idők és megszentelt helyek, mint például templomaink. Nagyböjt egy ilyen megszentelt idő, amikor megkaphatjuk Isten különleges kegyelmeit. Ilyenkor azonban nagyobb erővel támad a gonosz is, ilyenkor jönnek a nagy kísértések, kudarcok elesések. Nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán jó ezt így látni, hogy ez egy különös jelentőséggel bíró, megszentelt idő.

A Szent Családnak menekülnie kellett Egyiptomba. Az egyik lelkiíró azt írja, hogy minden családapának életében ezt meg kell élnie. József családjával Heródes gyűlölete elől menekült, de minden kornak megvannak a veszélyei, amelyek elől az apáknak menekíteniük kell családjukat. Nem egyszerű menekülni, óriási önfeláldozás. A házasélet egyik dísze, ha tudunk menekülni az izmusok, a korszellem elől, amely a családi életet tönkre tehetik.

Most van az alkalmas szentidő, a nagyböjt. Van ennek ellenkezője is, hisz látjuk, hogy milyen idők járnak. Szent Józsefnek és az apáknak a feladata, hogy meneküljenek és menekítsék családjaikat a veszélyek elől.

Az evangéliumban Jézus vigyázatra int. Ritkán tesz ilyet, általában azt mondja: bizakodjatok, reméljetek. Most azonban a képmutatástól való tartózkodásra int. Nem csak a farizeusokra volt jellemző ez, minden kor emberére jellemző, most is itt van. A böjtre, alamizsnálkodásra, imára mondja, nehogy az emberek tetszéséért, dicséretéért tegyétek, hanem Istenért, aki a rejtekben is lát és megfizet nektek. Szent József mindent Istenért tett, nem dicséretért, nem tapsért. Ez a házasélet legnagyobb dísze: türelem, korszellem előli menekülés, az Istenért való élet. – állapította meg Pék Sándor.

A szentmise előtt megtartották az első nagyböjti keresztutat, a szentmisét követően pedig férfiak imádkozták el a rózsafüzért, egy édesapa tanúságtétele hangzott el, és szentségimádást tartottak.