Egyházmegyei zarándoknap: „Ünnepelünk, mert élni akarunk, mégpedig bőségben”

A nagyváradi székesegyház előtti téren tartották 2021. május 2-án, Húsvét 5. vasárnapján a hagyományos Szent László Egyházmegyei Zarándoknap szentmiséjét. A jelenlegi járvány okozta korlátozások miatt ebben az esztendőben is szűkebb körben, csak a nagyváradi papok és hívek részvételével mutatták be a szentmisét, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Vass Csaba CM, Katalin-telepi plébános volt.
A bevezető részben Böcskei László megyés püspök örömének adott hangot amiért az egyházmegye ezen nagy ünnepét Isten segítségével ebben az esztendőben újból a hívek jelenlétében tudják megtartani, nem úgy mint tavaly, amikor zárt templomokban miséztek, és a zarándoklatot nem tudták megszervezni az akkori szigorúbb előírások miatt. Megjegyezte: igaz, hogy idén sem tudunk úgy ünnepelni, ahogy szeretnénk, hiszen már kezdtünk hozzászokni ahhoz, hogy húsvét 5. vasárnapján – úgy ahogyan 1914-ben Széchényi Miklós püspök megszerezte a római kongregációtól a hozzájárulást – Nagyváradon és az egyházmegyében különleges módon, húsvéti hangulatban, örömben és lendülettel alapító szent királyunkra gondolunk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben nincs képviselve az egész egyházmegye, de csak fizikailag- lélekben ugyanis sokkal többen jelen vannak és együtt ünnepelnek. Sokan sokakkal együtt kérik Szent László oltalmát azért, hogy mindig felismerjük az ő aktualitását a mai időkben is, és követni tudjuk őt. „Idén a váradi esperesség híveit, papjait hívtam meg, hogy ők legyenek itt és képviseljék mindazokat, akik a járvány miatt nem lehetnek jelen. Járuljunk bizalommal szent királyunkhoz, tőle kérve segítséget nem csak magunk, hanem minden egyházközség és egyházmegye számára, gondolva az egész világra, azokra is, akiket a járvány kegyetlenebbül sújtott”- tanácsolta a főpásztor, aki megemlítette ezután, hogy már második alkalommal kénytelenek nélkülözni Ternyák Csaba érsek jelenlétét, aki a pandémia miatt sajnos megint csak nem tudott eljönni.

Prédikációjában Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános azt húzta alá, hogy ennek az ünnepnek a lényegét a találkozások adják- találkozás a feltámadt Úrral, Szent László király örökségével, ősi múltba gyökeredző értékekkel, egymással. „Jó nekünk itt lenni, mert ünnepelhetünk, akárcsak az apostolok, amikor megsejtettek a Tábor-hegyen valamit az Úr dicsőségéből”- fogalmazott. Mi is szemlélhetjük tehát szerinte Krisztus dicsőségét, amely átragyog a szentek életén még sok száz év távlatából is. Egy ünnep pedig mindig jelentős pillanat az ember életében- kilépünk a megszokott kerékvágásból, úgymond az időből, és átengedjük magunkat valami másnak, ami felemelő. Ez az ünnep is fel akar emelni bennünket, de fel kell tennünk a kérdést: mit jelent számunkra 2021. május 2-án ünnepelni, nagyváradiaknak és nem helyieknek egyaránt?

A továbbiakban a tisztelendő négy fogalompárt emelt ki. Az első a hála és az alap volt, mivel egy olyan városban, egyházmegyében építhetjük az életünket, mely rendelkezik alapokkal, erről ugyanis gondoskodtak már korábban az elődjeink. Vannak biztos pontok, kijárt utak Szent László királynak köszönhetően. A szegletkő pedig maga Krisztus, ami stabil alap- hálával tartozunk tehát neki azért, mivel a szilárd talaj biztonságot és jövőt ad nekünk.

A második szópár a tanúságtétel és tanítás volt- amikor ünneplünk, akkor ugyanis arról teszünk tanúságot, hogy valami fontos nekünk. És ezzel tanítunk másokat is arra, hogy hasonlóan cselekedjenek. Szükség van ezért tanúságtevőkre és tanítókra- Szent László király és Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök egyaránt ilyen emberek voltak, akárcsak az édesanyák.

A harmadik fogalompár az erősödés és forrás volt, mivel minden ünnep alkalom a töltekezésre, a megerősödésre, az igazi forrás pedig nem más, mint maga Krisztus.

A negyedik szópár az öröm és az élet volt, melyek hozzátartoznak az ünnepléshez. „Hosszú idő óta ünnepli ez a város, ez az egyházmegye Szent László királyt, saját gyökereit, azokat az értékeket, melyek be lettek építve az alapba. Elődjeink kitartóan ünnepeltek- ebbe próbálunk bekapcsolódni mi is. Ünneplünk, mert élni akarunk, mégpedig bőségben”- hangsúlyozta az ünnepi szentmise szónoka.

Zárógondolatokként Böcskei László megyés püspök arra figyelmeztetett: olyan időket élünk, amikor az a veszély fenyeget bennünket, hogy belealszunk a várakozásba, a normalitás várásába. Elpuhulunk, hogy aztán könnyedén lemondjunk arról, ami annyira fontos a mi számunkra: közösségépítés, kapcsolat, a hit közös megünneplése, és azoknak az utaknak a keresése, melyeken keresztül igazán élőkké tudunk maradni még a megpróbáltatások idején is. „Ez a mai zarándoklat legyen mindannyiunknak egy ilyen figyelmeztetés: ne fáradjunk el a várakozásban, hanem maradjunk éberek, cselekedjük alkotóan ott és azt, amit lehet azért, hogy élet legyen bennünk és körülöttünk” – fogalmazott.

A hagyományos hermás körmenet elmaradt, helyette az ereklyét Böcskei László vitte körbe, az asszisztenciának és a Szent László Líceum diákcsoportjának a kíséretével.

Az ünnepségen közreműködött a Kristófi János orgonista-karnagy által vezényelt Szent László Énekkar.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius@erdon.ro

KÉPEK  |   VIDEÓ  |  VIDEÓ 2